Khi bạn ước điều ” khó nói ” nhưng thần đèn lại không hiểu ý thì kết quả thế nào?